ยินดีต้อนรับ

posted on 15 Feb 2011 12:23 by anvier
 
 
 
สื่อการเรียนรู้
 
 
 
การบัญชี สำนักงานใหญ่  และ สาขา

 

 

HEAD OFFICE  AND BRANCH

 
 
ประกอบด้วย เนื้อหา ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit @ 22 Feb 2011 09:58:54 by Anvier

edit @ 22 Feb 2011 09:59:33 by Anvier

edit @ 22 Feb 2011 10:07:40 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 12:29:01 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 12:31:11 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 12:48:36 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 12:49:28 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 13:36:51 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 13:37:24 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 13:45:16 by Anvier

 

ตัวอย่าง จงจัดทำงบพิสูจน์ยอด ปรับปรุง และจัดทำงบการเงินรวม

                 บริษัท Adidas จำกัด มีสำนักงานใหญ่ ที่ จ.ชลบุรี และมีสาขา ที่ จ.กาญจนบุรี สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาในราคาสูงกว่าทุน 20% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดดุลของบัญชีเดินสะพัดสาขา เท่ากับ 369,600 บาท ยอดดุลของบัญชีเดินสะพัดสำนักงานใหญ่    เท่ากับ 208,000 บาท   จากการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดดังนี้

 

1.สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายแทนสำนักงานใหญ่     42,000 บาท แต่สาขาบันทึกบัญชีผิด คือบันทึก 24,000 สำนักงานใหญ่    ยังไม่ได้บันทึกรายการดังกล่าว

2.สำนักงานใหญ่   เก็บเงินจากลูกหนี้ ของสาขา    จำนวน30,000 สำนักงานใหญ่   บันทึกเป็นเก็บเงินจากลูกหนี้ ของสำนักงานใหญ่เอง   สาขายังไม่รับทราบการเก็บเงินจากลูกหนี้

3. เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาในราคาทุน 40,000 บาท สาขายังไม่ได้รับสินค้าจำนวนดังกล่าว

4. ณ วันสิ้นปี สำนักงานใหญ่ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ราคา 80,000 บาท ส่งให้สาขาใช้   โดย สาขาเป็นผู้บันทึกบัญชี อุปกรณ์เอง สาขายังไม่ได้บันทึกบัญชี

5.   สาขาส่งคืนสินค้าคืนสำนักงานใหญ่ในราคา 9,600 บาท สินค้าดังกล่าวอยู่ระหว่างทาง

 

บริษัท Adidas จำกัด

งบกระทบยอดบัญชีสำนักงานใหญ่สาขา

ณ 31 ธันวาคม 2553

 

                         สำนักงานใหญ่                                                           สาขา

                         เดินสะพัดสาขา                                              เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   

ยอดดุลตามสมุดบัญชี                          369,600                                            208,000

                                                                        บวก สินค้าระหว่างทาง           48,000

                                                                               สินทรัพย์ถาวร               80,000

                                                                                                               128,000

หัก ค่าใช้จ่ายจ่ายแทน                         (42,000)       หัก  ค่าใช้จ่ายจ่ายแทน          18,000

     เก็บเงินจากลูกหนี้แทนสาขา             (30,000)            เก็บเงินจากลูกหนี้แทนกัน  30,000

     สินค้าระหว่างทาง                          (9,600)

                                                                                                                48,000

ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง                         288,000   ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง                288,000

 

รายการปรับปรุง

สมุดรายวันทั่วไป

              สมุดบัญชีสำนักงานใหญ่                                                       สมุดบัญชีสาขา

 

2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 42,000                    1    เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   18,000

                เดินสะพัดสาขา              42,000                                เงินสด             18,000

 

3 ลูกหนี้                           30,000                     4   เดินสะพัดสำนักงานใหญ่    30,000

เดินสะพัดสาขา                              30,000                                 ลูกหนี้             30,000

 

7 สินค้ารับคืน                      8,000                      5  สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่  48,000

สินค้าส่งไปสาขา-กำไร         1,600                                เดินสะพัดสำนักงานใหญ่     48,000

                เดินสะพัดสาขา              9,600

 

6 อุปกรณ์สำนักงาน             80,000

                 เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   80,000

 

รายการตัดบัญชี

8. เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   288,000                   9. สินค้าส่งคืนคืนสำนักงานใหญ่  36,000

                   เดินสะพัดสาขา          288,000                               สินค้ารับจากสาขา  30,000

                                                                                             สินค้าส่งไปสาขา-กำไร6,000

 

10. สินค้าส่งไปสาขา-ทุน      440,000                  11. กำไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด  12,000

                 สินค้าส่งไปสาขา-กำไร        88,000                           สินค้าคงเหลือต้นงวด  12,000

                 สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่   528,000

 

12. กำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด  57,600            13.สินค้าคงเหลือปลายงวด     27,600

                  สินค้าคงเหลือปลายงวด          57,600                      สินค้าคงเหลือปลายงวด  27,600

 

บริษัท Adidas จำกัด

สำนักงานใหญ่และสาขา

กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

     รายการ               สำนักงานใหญ่       สาขา              รายการปรับปรุง          งบการเงินรวม

                                                                                และตัดบัญชี       

                          เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย                                 100,000            1200,000                                      2200,000

สินค้าคงเหลือ    120,000                  72000                            12000     180,000

ซื้อ                  600,000                                                                     600,000

สินค้าส่งไปสาขา – ทุน         440,000                          440,000    

สินค้ารับคืน 20000                                  8000   30000
จากสาขา
 
สินค้าส่งคืนคืนสนง.ใหญ่                                   36000   36000
 
สินค้ารับจากสนง.ใหญ่                       480000                480000 528000

สินค้าคงเหลือ                     170,000             108,000   27600    57600                308,000

ค่าใช้จ่าย            250,000                186,000               42000                478000

กำไรสุทธิ                                                                                           1250000

                                                                                                      2508000 2508000

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด                 200,000                                                                200,000

กำไรสุทธิ                                                                                                       1250000

เงินปันผลจ่าย      40000                                                                        40,000

กำไรสะสมปลายงวด                                                                             141,000

                    &