ตัวอย่าง การคิดราคาสินค้าที่ส่งไปสาขาโดยใช้วิธีราคาทุน

 

บริษัท สันติ จำกัด  มี สำนักงานใหญ่ ที่ จ.ชลบุรี มีสาขาอยู่ที่ จ.อุดรธานี

มีรายการที่เกิดขึ้น ดังนี้

1.สำนักงานใหญ่ส่งเงินสดให้สาขา 60,000 บาท

2. สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาราคา ทุน 40,000 บาท

3.สำนักงานใหญ่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบุคคลภายนอก 160,000 บาท

4.สำนักงานใหญ่ขายสินค้าเป็นเงินสด 120,000 บาท และเป็นเงินเชื่อ 190,000 บาท

5.สาขาซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอกเป็นเงินเชื่อ 20,000 บาท

6.สาขาขายสินค้าเป็นเงินสด 60,000 บาทและเงินเชื่อ 40,000 บาท

7. สำนักงานใหญ่เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 130,000 บาท

8.สำนักงานใหญ่จ่ายชำระหนี้สินค้า 140,000 บาท

9.สาขาเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 10,000 บาท

10.สาขาจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้า 12,000 บาท

11.สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 26,800 บาท

12.สำนักงานใหญ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  90,000 บาท

13.สาขาส่งเงินสดให้ สำนักงานใหญ่ 50,000 บาท

โดย    สำนักงานใหญ่มี      สินค้าคงเหลือต้นงวด 30,000 บาท    สินค้าคงเหลือปลายงวด 56,000 บาท

           สาขามี                                                            สินค้าคงเหลือปลายงวด 16,000 บาท

 

 

สมุดบัญชีสำนักงานใหญ่                                                          สมุดบัญชีสาขา

1. เดินสะพัดสาขา     60,000                                  เงินสด                             60,000

            เงินสด                   60,000                              เดินสะพัดสำนักงานใหญ่               60,000

 

2. เดินสะพัดสาขา     40,000                              สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่       40,000

            สินค้าส่งไปสาขา      40,000                              เดินสะพัดสำนักงานใหญ่               40,000

 

3. ซื้อ                    160,000                                            ไม่บันทึก                              

            เจ้าหนี้                    160,000

 

4. เงินสด                190,000                                          

    ลูกหนี้                190,000                                            ไม่บันทึก                            

            ขาย                       310,000

 

5.                             ไม่บันทึก                            ซื้อ                                 20,000

                                                                                  เจ้าหนี้                                    20,000

 

6.                             ไม่บันทึก                            เงินสด                             60,000

                                                                        ลูกหนี้                             40,000

                                                                                   ขาย                                    100,000

 

7.  เงินสด                   130,000                                       ไม่บันทึก              

              ลูกหนี้                    130,000                                                

 

8.  เจ้าหนี้                    140,000                                      ไม่บันทึก

              เงินสด                   140,000                                                                

 

9.                             ไม่บันทึก                             เงินสด                              10,000

                                                                                    ลูกหนี้                                  10,000

10.                          ไม่บันทึก                              เจ้าหนี้                              12,000  

                                                                                    เงินสด                                  12,000

11.                          ไม่บันทึก                              ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน    26,800

                                                                                    เงินสด                                  26,800

 

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 90,000                                ไม่บันทึก

             เงินสด                       90,000                                                                                  

 

13. เงินสด                    50,000                            เดินสะพัดสำนักงานใหญ่        50,000

             เดินสะพัดสาขา         50,000                                เงินสด                                  50,000

 

ปิดบัญชี

                              รายการปิดบัญชี (Closing Entries) หมายถึง วิธีการปิดบัญชีทุกบัญชีที่กิจการเปิดขึ้นในงวดบัญชี เป็นการทำให้ยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันทั้งสองด้าน ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน   จะต้องปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาว่ามีกำไร หรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

 

 


ปิดบัญชี

                                                                                                                                                                                                         

                                                                 ขาย                                       100,000

                                                                 สินค้าคงเหลือปลายงวด                16,000

                                                                             ซื้อ                                           20,000

                                                                             สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่          40,000

                                                                             ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน          26,800

                                                                             กำไรขาดทุน                              29,200

 

   เดินสะพัดสาขา         29,200                     กำไรขาดทุน                                    29,200

             กำไรขาดทุนที่สาขา    29,200                        เดินสะพัดสำนักงานใหญ่                       29,200

 

 

   ขาย                        310,000

   สินค้าคงเหลือปลายงวด 56,000

   สินค้าส่งไปสาขา          40,000     

   กำไรขาดทุนที่สาขา      29,200

                สินค้าคงเหลือต้นงวด      30,000

                ซื้อ                           160,000

                ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 90,000

                กำไรขาดทุน                155,200

 

   กำไรขาดทุน               155,200

                กำไรสะสม                  155,200

 

 

 

edit @ 22 Jan 2011 15:42:59 by Anvier

edit @ 29 Jan 2011 13:14:06 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 12:46:00 by Anvier

Comment

Comment:

Tweet

ถ้าสาขาจ่ายค่าใช้จ่ายแทนสำนักงานใหญ่จะบันทึกบัญชีอย่างไรฝ่ายสาขาช่วยตอบหน่อยนะ

#5 By saokon (103.7.57.18|192.168.74.13, 180.183.24.34) on 2013-02-08 14:38

ถ้าสาขาจ่ายค่าใช้จ่ายแทนสำนักงานใหญ่จะบันทึกบัญชีอย่างไร

#4 By saokon (103.7.57.18|192.168.74.13, 180.183.24.34) on 2013-02-08 14:36

ไม่งั้นเงินสด ก้อลงผิด ไม่ใช่ 190,000 แต่เป็น 120,000 หรือป่าวค๊ะ

#3 By (203.170.19.2) on 2012-01-30 16:26

4. เงินสด 190,000

ลูกหนี้ 190,000

ขาย 310,000

...งง...ค่ะ ....ทำไม ถึงลงว่า ขาย 310,00 มันต้องลง 380,000 หรือป่าวค๊ะ

#2 By (203.170.19.2) on 2012-01-30 16:22

เราน่าจะได้ดูบล็อกนี้ก่อนสอบ เสียดายจัง

#1 By PaPoM on 2011-08-30 13:11