ส่งสินค้าไปสาขาราคาทุน                                     

สินค้าคงเหลือ ปลายงวด

สำนักงานใหญ่    56,000 บาท

สาขา                16,000 บาท

 

บริษัท น้ำทิพย์ จำกัด

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2553

 

              รายการ                                     สำนักงานใหญ่                               สาขา

                                                    เดบิต            เครดิต                 เดบิต         เครดิต  

เงินสด                                         100,000                               41,200

ลูกหนี้การค้า                                   60,000                               30,000

สินค้าคงเหลือ                                 30,000

เดินสะพัดสาขา                                50,000

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์                    220,000

เจ้าหนี้                                                               20,000                                8,000

เดินสะพัดสำนักงานใหญ่                                                                                   50,000

หุ้นสามัญ                                                           200,000

กำไรสะสม                                                         160,000

ขาย                                                                  310,000                           100,000

ซื้อ                                             160,000                                20,000

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่                                                          40,000

สินค้าส่งไปสาขา                                                  40,000

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                90,000                                 26,800

ปันผลจ่าย                                     20,000                                                                      

                                               730,000          730,000         158,000         15,8000

 

บริษัท น้ำทิพย์ จำกัด

สำนักงานใหญ่และสาขา

กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

     รายการ               สำนักงานใหญ่       สาขา              รายการปรับปรุง          งบการเงินรวม

                                                                                และตัดบัญชี       

                          เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย                                 310,000         100,000                                         410,000

สินค้าคงเหลือ     30,000                                                                      30,000

ซื้อ                  160,000                 20,000                                        180,000

สินค้ารับจากสนง.ใหญ่                      40,000                               40,000

สินค้าส่งไปสาขา – ทุน         40,000                            40,000

สินค้าคงเหลือ                     56,000           16,000                                           72,000

ค่าใช้จ่าย            90,000                26,800                                          116,800

กำไรสุทธิ                                                                                          155,200

                                                                                                    48,2000 48200

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด               160,000                                                              160,000

กำไรสุทธิ                                                                                                   155,200

เงินปันผล            20,000                                                                    20,000

กำไรสะสมปลายงวด                                                                           295,200

                                                                                                   315,200 315,200

                           เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบดุล

เงินสด                 100,000              41,200                                        141,200

ลูกหนี้                    60,000              30,000                                        90,000

สินค้าคงเหลือ          56,000              16,000                                        72,000

เดินสะพัดสาขา        50,000                                                     50,000

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 220,000        

เจ้าหนี้                               20,000            8,000                                             28,000

เดินสะพัดสำนักงานใหญ่                               50,000     50,000

หุ้นทุน                               200000                                                                200000     

กำไรสะสม                                                                                                     295200

                          786000  786000  174000 174000     90000   90000  523200   523200

ตัดบัญชี

     เดินสะพัดสำนักงานใหญ่      50,000                สินค้าส่งไปสาขา    40,000     

               เดินสะพัดสาขา                   50,000            สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่   40,000

 

 

edit @ 22 Jan 2011 15:27:56 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 15:29:56 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 15:33:23 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 15:33:48 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 15:34:33 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 15:35:53 by Anvier

edit @ 27 Jan 2011 12:21:59 by Anvier

edit @ 29 Jan 2011 13:17:36 by Anvier

Comment

Comment:

Tweet