ตัวอย่าง จงจัดทำงบพิสูจน์ยอด ปรับปรุง และจัดทำงบการเงินรวม

                 บริษัท Adidas จำกัด มีสำนักงานใหญ่ ที่ จ.ชลบุรี และมีสาขา ที่ จ.กาญจนบุรี สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาในราคาสูงกว่าทุน 20% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดดุลของบัญชีเดินสะพัดสาขา เท่ากับ 369,600 บาท ยอดดุลของบัญชีเดินสะพัดสำนักงานใหญ่    เท่ากับ 208,000 บาท   จากการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดดังนี้

 

1.สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายแทนสำนักงานใหญ่     42,000 บาท แต่สาขาบันทึกบัญชีผิด คือบันทึก 24,000 สำนักงานใหญ่    ยังไม่ได้บันทึกรายการดังกล่าว

2.สำนักงานใหญ่   เก็บเงินจากลูกหนี้ ของสาขา    จำนวน30,000 สำนักงานใหญ่   บันทึกเป็นเก็บเงินจากลูกหนี้ ของสำนักงานใหญ่เอง   สาขายังไม่รับทราบการเก็บเงินจากลูกหนี้

3. เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาในราคาทุน 40,000 บาท สาขายังไม่ได้รับสินค้าจำนวนดังกล่าว

4. ณ วันสิ้นปี สำนักงานใหญ่ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ราคา 80,000 บาท ส่งให้สาขาใช้   โดย สาขาเป็นผู้บันทึกบัญชี อุปกรณ์เอง สาขายังไม่ได้บันทึกบัญชี

5.   สาขาส่งคืนสินค้าคืนสำนักงานใหญ่ในราคา 9,600 บาท สินค้าดังกล่าวอยู่ระหว่างทาง

 

บริษัท Adidas จำกัด

งบกระทบยอดบัญชีสำนักงานใหญ่สาขา

ณ 31 ธันวาคม 2553

 

                         สำนักงานใหญ่                                                           สาขา

                         เดินสะพัดสาขา                                              เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   

ยอดดุลตามสมุดบัญชี                          369,600                                            208,000

                                                                        บวก สินค้าระหว่างทาง           48,000

                                                                               สินทรัพย์ถาวร               80,000

                                                                                                               128,000

หัก ค่าใช้จ่ายจ่ายแทน                         (42,000)       หัก  ค่าใช้จ่ายจ่ายแทน          18,000

     เก็บเงินจากลูกหนี้แทนสาขา             (30,000)            เก็บเงินจากลูกหนี้แทนกัน  30,000

     สินค้าระหว่างทาง                          (9,600)

                                                                                                                48,000

ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง                         288,000   ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง                288,000

 

รายการปรับปรุง

สมุดรายวันทั่วไป

              สมุดบัญชีสำนักงานใหญ่                                                       สมุดบัญชีสาขา

 

2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 42,000                    1    เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   18,000

                เดินสะพัดสาขา              42,000                                เงินสด             18,000

 

3 ลูกหนี้                           30,000                     4   เดินสะพัดสำนักงานใหญ่    30,000

เดินสะพัดสาขา                              30,000                                 ลูกหนี้             30,000

 

7 สินค้ารับคืน                      8,000                      5  สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่  48,000

สินค้าส่งไปสาขา-กำไร         1,600                                เดินสะพัดสำนักงานใหญ่     48,000

                เดินสะพัดสาขา              9,600

 

6 อุปกรณ์สำนักงาน             80,000

                 เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   80,000

 

รายการตัดบัญชี

8. เดินสะพัดสำนักงานใหญ่   288,000                   9. สินค้าส่งคืนคืนสำนักงานใหญ่  36,000

                   เดินสะพัดสาขา          288,000                               สินค้ารับจากสาขา  30,000

                                                                                             สินค้าส่งไปสาขา-กำไร6,000

 

10. สินค้าส่งไปสาขา-ทุน      440,000                  11. กำไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด  12,000

                 สินค้าส่งไปสาขา-กำไร        88,000                           สินค้าคงเหลือต้นงวด  12,000

                 สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่   528,000

 

12. กำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด  57,600            13.สินค้าคงเหลือปลายงวด     27,600

                  สินค้าคงเหลือปลายงวด          57,600                      สินค้าคงเหลือปลายงวด  27,600

 

บริษัท Adidas จำกัด

สำนักงานใหญ่และสาขา

กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

     รายการ               สำนักงานใหญ่       สาขา              รายการปรับปรุง          งบการเงินรวม

                                                                                และตัดบัญชี       

                          เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย                                 100,000            1200,000                                      2200,000

สินค้าคงเหลือ    120,000                  72000                            12000     180,000

ซื้อ                  600,000                                                                     600,000

สินค้าส่งไปสาขา – ทุน         440,000                          440,000    

สินค้ารับคืน 20000                                  8000   30000
จากสาขา
 
สินค้าส่งคืนคืนสนง.ใหญ่                                   36000   36000
 
สินค้ารับจากสนง.ใหญ่                       480000                480000 528000

สินค้าคงเหลือ                     170,000             108,000   27600    57600                308,000

ค่าใช้จ่าย            250,000                186,000               42000                478000

กำไรสุทธิ                                                                                           1250000

                                                                                                      2508000 2508000

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด                 200,000                                                                200,000

กำไรสุทธิ                                                                                                       1250000

เงินปันผลจ่าย      40000                                                                        40,000

กำไรสะสมปลายงวด                                                                             141,000

                                                                                                   1,450,000 1,450,000

                         เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบดุล

เงินสด              180,000                 140,000                           18,000  302000

ลูกหนี้               144,000                 126,000             30000     30000   27,000

สินค้าคงเหลือ    170,000                 108,000              57600    27,600  308000

PPE                 560,000                 520000               80000                1160000

เดินสะพัดสาขา    369600                                                       42,000

                                                                                            30000

                                                                                            9600

                                                                                           288000

สินค้าส่งไปสาขา                 83600                               1600      6000

-กำไร

                                                                               88000
กำไรในสินค้าคง                  12000                               12000
เหลือที่สาขา

เจ้าหนี้                               150,000            80,000                                      230,000

เดินสะพัดสำนักงานใหญ่                              208,000     18,000  48000

                                                                                30000  80000

                                                                               288000

หุ้นทุน                               400000                                                               40000     

กำไรสะสม                                                                                                         141000

                             2455600  2455600   1632000   1632000     1206800     1206800    2040000      2040000

 

รายการปิดบัญชี

                  สมุดบัญชีสำนักงานใหญ่                                                                     สมุดบัญชีสาขา

ขาย                                         1200000

สินค้าส่งคืนสำนักง่นใหญ่      36000                    

สินค้าคงเหลือปลายงวด         156000

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่   72000

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน    528000

 กำไรขาดทุน                          186000

 

เดินสะพัดสาขา         60000                                                   กำไรขาดทุน           60000

         กำไรขาดทุนที่สาขา       60000                                      เดินสะพัดสำนักงานใหญ่                      60000

สินค้าส่งไปสาขา-กำไร          82000

กำไรขาดทุนที่สาขา                68000

กำไรในสินค้าคงเหลือที่สาขา                14000

 

ปิดบัญชี

ขาย         100000

สินค้าส่งไปสาขา    440000

สินค้าคงเหลือปลายงวด          178000     

กำไรขาดทุนที่สาขา                674000

                สินค้าคงเหลือต้นงวด                120000

                ซื้อ                                           600000

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  30000

กำไรขาดทุน                           292000

 

กำไรขาดทุน           1250000

                กำไรสะสม             1250000

กำไรสะสม             40000

เงินปันผล               40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 24 Jan 2011 13:15:03 by Anvier

edit @ 24 Jan 2011 13:17:17 by Anvier

edit @ 24 Jan 2011 13:18:15 by Anvier

edit @ 24 Jan 2011 13:19:14 by Anvier

edit @ 24 Jan 2011 13:21:21 by Anvier

edit @ 29 Jan 2011 13:28:53 by Anvier

edit @ 10 Feb 2011 10:52:33 by Anvier

Comment

Comment:

Tweet

angry smile tongue sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#1 By (202.55.142.20) on 2012-02-03 12:50