การตัดรายการระหว่างกันและการปิดบัญชี

สินค้าคงเหลือ ปลายงวด 2553

สำนักงานใหญ่    50800 บาท

สาขา               21120 บาท

บริษัท ก จำกัด

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2553

 

              รายการ                                     สำนักงานใหญ่                               สาขา

                                                    เดบิต            เครดิต                 เดบิต             เครดิต  

เงินสด                                         25600                                    10800

ลูกหนี้การค้า                                  32300                                    6400

สินค้าคงเหลือ                                24000

เดินสะพัดสาขา                              16000

สินค้าส่งไปสาขา-กำไร                                          4,000

เจ้าหนี้                                                               12000                                    2,000

เดินสะพัดสำนักงานใหญ่                                                                                   16,000

หุ้นสามัญ                                                            60,000

กำไรสะสม                                                          32,000

ขาย                                                                  144,000                               56,000

ซื้อ                                           152,000                              

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่                                                             44,000

สินค้าส่งไปสาขา-ทุน                                            40,000

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน              21,600                                      12,000

                                                                                                    

                                               262,400             262,400             74,000        74,000

 

บันทึกบัญชีวิธีสินค้าส่งไปสาขา-กำไร

บริษัท ก จำกัด

สำนักงานใหญ่และสาขา

กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

     รายการ               สำนักงานใหญ่       สาขา              รายการปรับปรุง          งบการเงินรวม

                                                                                และตัดบัญชี       

                          เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย                                 144,000            56,000                                         200,000

สินค้าคงเหลือ     24,000                                                                      24,000

ซื้อ                  152,000                                                                     152,000

สินค้ารับจากสนง.ใหญ่                      44,000                               44,000

สินค้าส่งไปสาขา – ทุน         40,000                            40,000    

สินค้าคงเหลือ                     40,000             13,200       1200                            52,000

ค่าใช้จ่าย            21,600                12,800                                            34400

กำไรสุทธิ                                                                                            41,600

                                                                                                      252,200 252000

                         เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด                 3,200                                                                     3,200

กำไรสุทธิ                                                                                                       41,600

กำไรสะสมปลายงวด                                                                               44,800

                                                                                                         44,800 44,800

                         เดบิต     เครดิต     เดบิต   เครดิต        เดบิต     เครดิต      เดบิต     เครดิต

งบดุล

เงินสด                 25,600              10,800                                        36,400

ลูกหนี้                    32,200              6,400                                        29,600

สินค้าคงเหลือ          40,000              13,200                             1200  52,000

เดินสะพัดสาขา        16,000                                                    16,000

สินค้าส่งไปสาขา-กำไร 4,000                                      4000

เจ้าหนี้                               11,200            2,000                                               13,200

เดินสะพัดสำนักงานใหญ่                              16,000     16,000

หุ้นทุน                               60000                                                                     60000     

กำไรสะสม                                                                                                       44800

                         302,400 302,400  87,200 87,200    61,200   61,200  118,000   118,000

 


 การตัดบัญชี  

                  กิจการต้องตัดยอดคงเหลือ รายการบัญชี รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันของกิจการ

ที่อยู่ในกลุ่มทั้งจำนวน   (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ตัดบัญชี

                สมุดบัญชีสำนักงานใหญ่                                                  สมุดบัญชีสาขา

1 เดินสะพัดสำนักงานใหญ่     16,000              2.   สินค้าส่งไปสาขา-ทุน40,000     

               เดินสะพัดสาขา          16,000              สินค้าส่งไปสาขา-กำไร  4,000    

                                                                               สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่      44,000

 

                                                                                      รายการปิดบัญชี

                                                                    ขาย                           56,000

                                                                    สินค้าคงเหลือปลายงวด  13,200    

                                                                                สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่     44,000

                                                                                ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน    128,000

                                                                                กำไรขาดทุน                        12,400

 

เดินสะพัดสาขา               12,400                       กำไรขาดทุน               12,400

         กำไรขาดทุนที่สาขา                   12,400                เดินสะพัดสำนักงานใหญ่           12,400

 

สินค้าส่งไปสาขา-กำไร      4,000

           กำไรขาดทุนที่สาขา                 2,800

           กำไรในสินค้าคงเหลือที่สาขา      1,200

 

                     ปิดบัญชี

ขาย                             144,000

สินค้าส่งไปสาขา            40,000

สินค้าคงเหลือปลายงวด    40,000     

กำไรขาดทุนที่สาขา         152,000

                สินค้าคงเหลือต้นงวด           24,000

                ซื้อ                                  152,000

               ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน      21,600

               กำไรขาดทุน                        41,600

 

กำไรขาดทุน                   41,600

                กำไรสะสม                         41,600

 


edit @ 22 Jan 2011 15:10:25 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 15:52:22 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 15:56:35 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 16:03:47 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 16:04:36 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 16:05:07 by Anvier

edit @ 22 Jan 2011 16:10:45 by Anvier

edit @ 25 Jan 2011 11:01:16 by Anvier

edit @ 29 Jan 2011 13:29:16 by Anvier

edit @ 23 Feb 2011 12:47:32 by Anvier

Comment

Comment:

Tweet

กรณีที่สาขาจ่ายค่าประกันให้สำนักงานใหญ่สาขาลงเดบิทเดินสะพันสำนักงานใหญ่เครดิตเงินสดใช่หรือไม่และสำนักงานใหญ่ลงเดบิทค่าประกันเครติดเดินสะพัดสาขาถูกต้องไม่คะ

#2 By saowakon (103.7.57.18|192.168.74.13, 180.183.24.34) on 2013-02-08 15:13

เพิ่งเคยเห็นบล็อกเกี่ยวกับบัญชีก็วันนี้เอง
ชื่นชมนะสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้

#1 By PaPoM on 2011-08-30 13:10