3. การจัดทำงบการเงินรวม

 

        

                                                                        การจัดทำงบการเงินรวม