3. การจัดทำงบการเงินรวม

 

        

                                                                        การจัดทำงบการเงินรวม

                                      การจัดทำงบการเงินรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นบริษัทเดียวกัน   การจัดทำงบการเงินรวมจะสามารถทำให้ผู้อ่านงบการเงิน รับรู้ถึงกิจกรรมทางบัญชี และสถานะการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้ดีกว่า และลึกซึ้งกว่าการอ่านงบการเงินเดี่ยวของบริษัท  แนวคิดเริ่มแรกของการจัดทำงบการเงินรวม   ก็เพื่อให้ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ของบริษัทใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากงบการเงินรวมจะทำให้ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ของบริษัทใหญ่เห็นภาพว่า ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทใหญ่มีเท่าใด ในทางบัญชีแล้ว แม้ว่าจะมีวิธีที่สามารถแสดงส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่ โดยการบันทึกบัญชี เงินลงทุน” (ซึ่งก็ไม่ต้องทำงบการเงินรวม) อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อยหลายๆบริษัท การทำงบการเงินรวมอาจถือว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัทใหญ่ได้ประโยชน์จากการอ่านงบการเงิน                       

               

 มาตรฐานการบัญชีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการทำงบการเงินรวม คือ  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำหนดให้บริษัทใหญ่ต้องนำบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมมาจัดทำงบการเงินรวม

โดยมาตรฐาได้ให้ความหมายของงบการเงินรวมว่า   งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่นำเสนอเสมือนว่าเป็น งบการเงินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป)

                

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติม     ปรับปรุง ในด้านวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ข้อมูลที่กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่นำเสนอ      ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการที่อยู่ในการควบคุม      มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบกัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใชงบการเงินต่างๆได้ดียิ่งขึ้น